Convênios

Ameplan

 

ESPECIALIDADES ATENDIDAS PELA AMEPLAN:
agendamento devera ser feita pela ameplan!

 • CARDIOLOGIA
 • CLÍNICO GERAL
 • DERMATOLOGIA
 • ENDOCRINOLOGIA
 • GASTROENTEROLOGIA
 • GINECOLOGIA
 • OTORRINOLARINGOLOGIA
 • ORTOPEDIA
 • PEDIATRA
 • PSIQUIATRIA
 • UROLOGIA